ارتوز مچ پا آفو (AFO)

AFO AFOارتوزهای مچ پا و پا(آفو) توسط ارتولن های حرارت بالا و به دو روش قالبگیری یا مناسب سازی از…